Home Privacy en veiligheid Privacyverklaring

Privacyverklaring

Overpalliatievezorg.nl is een platform voor iedereen die met palliatieve zorg te maken krijgt. De site bevat informatie van PZNL en haar leden, maar ook van derde partijen.

Om onze diensten aan te bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat deze persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Wij willen hier transparant over zijn en informeren je daarom in deze privacyverklaring over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

Het platform Overpalliatievezorg.nl is ontwikkeld en wordt onderhouden door de Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) (‘Overpalliatievezorg’, ‘wij’, ‘ons’). PZNL is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

Voor vragen zijn wij als volgt bereikbaar:
Palliatieve Zorg Nederland
Janssoenborch, 8e etage, Godebaldkwartier 419, 3511 DT Utrecht
KvK 71512608
E: overpalliatievezorg@pznl.nl 
www.overpalliatievezorg.nl (‘website’) 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens die wij van je verwerken als je contact met ons opneemt

Als je persoonsgegevens verstrekt via een formulier, de telefoon of e-mail, registreren wij deze. Bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, woonplaats en overige gegevens die je zelf verstrekt zoals de inhoud van je vraag, verzoek of klacht.

Persoonsgegevens die wij van je ontvangen of genereren door je gebruik van onze website

Wij kunnen, wanneer je onze digitale persberichten leest, aan je mailadres zien of je deze berichten opent en waar je op klikt. Bij je bezoek aan onze website verzamelen wij geen IP-adressen en we plaatsen geen tracking cookies (zie meer hierover in de Cookieverklaring). Jouw online gedrag kunnen wij geanonimiseerd analyseren maar het herleiden naar een IP-adres hebben wij onmogelijk gemaakt op al onze analyseplatforms.

Persoonsgegevens die je geeft vanwege een zakelijke relatie met ons

Als je een leverancier van ons bent kunnen wij je persoonsgegevens vastleggen zoals voor- en achternaam, werk en privé e-mailadres, werk en privé telefoonnummer, naam van de organisatie waar je werkt, gegevens over de geleverde goederen en diensten en de afhandeling daarvan.

Persoonsgegevens uit openbare bronnen

Wanneer je contact met ons opneemt of wanneer wij een overeenkomst met je aangaan kunnen wij persoonsgegevens van je verwerken die wij krijgen uit (openbare) bronnen, bijvoorbeeld zakelijke websites zoals LinkedIn, het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster.

Palliatieve ZorgZoeker

Op onze website kun je zorg in de regio vinden via de Palliatieve ZorgZoeker. Het beheer van de Palliatieve ZorgZoeker is in handen van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De privacyverklaring van IKNL is van toepassing op alle persoonsgegevens die Integraal Kankercentrum Nederland, Godebaldkwartier 419, 3511 DT Utrecht, verwerkt. Ook als het gaat om gegevens voor de Palliatieve ZorgZoeker.

Voor welke doeleinden doen we dat?

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij zetten ze voor je op een rij:

 • informeren over (palliatieve) zorg
 • voldoen aan wet- en regelgeving en andere op ons rustende verplichtingen
 • versturen van nieuwsbrieven en andere informatie 
 • afhandelen van vragen, verzoeken en wensen
 • verbeteren en optimaliseren van de website
 • mogelijkheid om deel te kunnen nemen aan congressen en financiële afhandeling hiervan
 • verbeteren van onze informatievoorziening en het toespitsen van de informatie op de ontvangers

Het platform verwerkt persoonsgegevens via onder andere de website. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt PZNL jouw persoonsgegevens niet zonder je voorafgaande toestemming.

Wat is de grondslag?

Wij verwerken je persoonsgegevens uitsluitend wanneer daarvoor een wettelijke grondslag aanwezig is. Welke grondslag van toepassing is, hangt af van de specifieke gegevensverwerking die wij voor je uitvoeren.

 • uitvoering van een overeenkomst: wij kunnen persoonsgegevens verwerken omdat wij een overeenkomst met je hebben of zullen aangaan
 • gerechtvaardigd belang:  wij kunnen een gerechtvaardigd belang hebben bij de gegevensverwerkingen. Dit is het geval wanneer wij onze systemen beveiligen, of onze dienstverlening willen bestuderen en verbeteren en bijvoorbeeld als wij informatie aan je verstrekken (op jouw verzoek). Vanzelfsprekend hechten wij waarde aan jouw privacybelang en maken wij altijd vooraf een belangenafweging. 
 • wettelijke verplichting: het kan zijn dat er een wettelijke verplichting op ons rust waarvoor wij persoonsgegevens van je moeten verwerken. 
 • toestemming: in sommige gevallen vragen wij je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens*

* Wanneer wij je om toestemming vragen, dan informeren wij je duidelijk waarvoor wij dit vragen. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken. Wij verwerken je persoonsgegevens dan niet meer. 

Met wie kunnen wij delen?

Wij kunnen je persoonsgegevens delen met partijen die namens ons bepaalde diensten uitvoeren en als verwerker namens ons persoonsgegevens verwerken. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van een externe partij om onze website te hosten. Wij maken afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Wij kunnen je persoonsgegevens ook delen met partijen die kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke. Die zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij jouw persoonsgegevens verwerken en hebben een eigen verplichting om je hierover te informeren. Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Worden je persoonsgegevens verwerkt buiten de EER?

Je persoonsgegevens worden in beginsel uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte (‘EER’) verwerkt.

PZNL kan gebruik maken van e-maildienstverleners die buiten de EER zijn gevestigd. In voorkomende gevallen zal PZNL maatregelen nemen om de doorgifte van persoonsgegevens te legitimeren, bijvoorbeeld door te controleren of een partij is gevestigd in een derde land waarmee de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft of een doorgifte overeenkomst te sluiten gebaseerd op de Standard Contractual Clauses

Zijn je persoonsgegevens veilig?

PZNL gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook nemen wij de juiste technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. Wij zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde medewerkers en vrijwilligers toegang hebben tot je persoonsgegevens, die gebonden zijn aan wettelijke en contractuele geheimhoudingsverplichtingen.

Hoe lang bewaren wij?

PZNL bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. De bewaartermijn die wij hanteren is afhankelijk van het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken en/of er specifieke wettelijke bewaarplichten op ons rusten.

Jouw rechten als betrokkenen zijn:

 • recht van informatie
 • recht op inzage
 • recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming
 • recht op gegevens over te dragen (dataportabiliteit)
 • recht op vergetelheid
 • recht op beperking van de verwerking

Voor het uitoefenen van (een van deze) rechten, kun je een verzoek richten aan Overpalliatievezorg.nl. Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om je identiteit te controleren. 

Als je klachten hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kunt je contact met ons opnemen via de contactgegevens. Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Stel jouw vraag